برگزاری رزمایش مشترک بین عربستان و آمریکا
این رزمایش که از روز گذشته (جمعه) با عنوان «خشم غافلگیرکننده» و با حضور سرلشکر احمد الدبیس، فرمانده منطقه غرب عربستان و سرلشکر پل روک، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا آغاز شد. تفنگداران فرماندهی، شامل سناریوها و آموزش عملیات انتقال و پشتیبانی است. و تیراندازی واقعی است.