برگزاری نشست سران قوا به میزبانی رئیس جمهور
 سران سه قوه در نشست شخصی به میزبانی رئیس جمهور مهمترین موضوعات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را مورد بازرسی قرار دادند.