بعد از اینکه پلیس با مشت به صورت یک زن کوبید


مهر نوشت: روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از ماموران پلیس به دلیل نامعلومی با یکی از شهروندان برخورد کرد و با مشت به صورت وی کوبید.
یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با خبرنگار انتظامی مهر گفت: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مربوط به ملاقات یک پلیس با یک زن، دستور ویژه ای از سوی مراجع ذیربط پلیس برای پیگیری و رسیدگی صادر شد. این مورد. بوده است