“بنیانگذاران وضعیت فعلی”؛ خواه یا نه اجتناب کرده اند قوانین ریاست جمهوری علیه گاز روحانی استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر عکس است؟
ردیابی های مکرر ابراهیم رئیسی به «بنیانگذاران وضع فعلی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل عزل مدیران همراه خود همین انتساب، همراه خود مشاوره صریح مدیریت برای «از دوام به سمت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف حداکثری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حضور دیدنی روحانی، جهانگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف. در دیدار جدیدترین همراه خود افسران ارشد… به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است هیچ. همراه خود این حساب این پرس و جو پیش می آید کدام ممکن است خواه یا نه این به اصطلاح رمز حرکت نابود شد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جستجو در دلیل عکس بود به همان اندازه مقامات در گذشته را مسئله مشکلات راه اندازی شد تنبل هر دو اساسا مقامات در گذشته آن را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدگی عکس بدهد. مثل کف دست های زیرین پرده؟