بهشت از دست آدم گم شد از روزی که گندم خورد


بهشت از دست آدم گم شد از روزی که گندم خورد
ببینید تکلیف آن فردی که بخشی از حق الناس را خورد چه می شود

کسانی که حساب ما را در این دنیا به هم می ریزند
یک روز هر که باشند، قبض هایشان را پس می دهند

عبادت خوف برای کسانی نیست که عبادت را دوست دارند
عبادت روشی برای عبادت تجارت نیست

مردن در خط مقدم آزادی پایان عشق است
در یک نقطه تمام دین این آزادی خواهد بود

در کنار میز خالی دنیایی از آرزوها بسازید
بدانید که یک نفر تمام عمرش گندم را به شما نشان می دهد

نگذاریم دوباره با همان نقشه روی ما بازی کنند
خداوند هرگز کسانی را که حق خوردن دارند نمی بخشد

کسانی که رزق و روزی شما را به هر نحوی که می توانند می گیرند
فکر کنم فراموش کردند که همه روزی خواهند مرد

دنیای کوچک بدی است، همه ما درگیر این درد هستیم
همه روزی خواهند فهمید که ما چگونه زندگی می کردیم