بودجه مدیریت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ممکن است چقدر است؟
اخیرا برخی اظهارنظرهای نادرست حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است مقامات بودجه کشتی همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را اجتناب کرده اند بودجه سال قبلی درو کردن کرده است در حالی کدام ممکن است این اقدامات همچنان یکپارچه دارد.