بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰ مسافر اجتناب کرده اند موزه های ایلام بازدید می کنند


عبدالمالک شنبه زاده مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان ایلام ظهر در امروز در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: بیش اجتناب کرده اند ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ نفر اجتناب کرده اند سه موزه زیر تذکر این اداره کل بازدید کردند.

وی افزود: اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند به همان اندازه ۷ فروردین علاوه بر این این انواع مسافر، موزه های از قلعه ولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ فلاتی اجتناب کرده اند موزه ها بازدید کردند.

دبیر اجرایی ستاد ارائه دهندگان بازدید ایلام ذکر شد: سهم مسافران نوروزی از قلعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه افراد شناسی استانداری اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند لغایت ۷ فروردین ۴۴ مسافران محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربومی بوده اند.

شنب زاده خاص کرد: {در این} مدت بیشترین بازدیدکننده در روز ششم وروردین حدود ۴۰۰ نفر بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیمه های مختلف موزه استانداری بازدید کردند.

وی سهم بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند کاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه گذشته تاریخی کشاورزی ایلام واقع در بخش گروه جهاد کشاورزی استان {در این} مدت را ۴۰۶ نفر گفتن کرد.

دبیر اجرایی گروه ارائه دهندگان مسافرتی شهرستان ایلام در خصوص کمتر از بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند این وضعیت تاریخی در یک واحد روز ذکر شد: پنجم وروردین بیش اجتناب کرده اند صد نفر اجتناب کرده اند کاخ موزه فلهتی بازدید کردند.

شنب زاده دانستن درباره بازدید اجتناب کرده اند موزه سنتی شناسی درشهر نیز خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند به همان اندازه ۶ فروردین ۱۳۶۸ بازدید اجتناب کرده اند موزه سنتی شناسی درشهر سند شد.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان ایلام شکسته نشده داد: نزدیک به هزار نفر در هفتم وروردین اجتناب کرده اند موزه سنتی شناسی درشهر شناخته شده به عنوان پربازدیدترین موزه در یک واحد روز بازدید کردند.

بازگشت به تبدیل می شود: در بین مسافران اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سراسری، بازدیدکنندگان اتباع خارجی مقیم موجود در هر دو خارج اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ایرانیان مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت بودند.

وی تصریح کرد: موزه کاخ ولی ولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ الفلاحت ۲ محوطه تاریخی متعلق به فاصله قاجار هستند کدام ممکن است در موزه سنتی شناسی اشیای اختراع شده در استان درمورد به فاصله های مختلف گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی نگهداری تبدیل می شود.

ممکن است باید بگویم؛ موزه گذشته تاریخی خالص متعلق به حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی جو زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس اجتناب کرده اند تولید دیگری موزه‌های استان ایلام است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید