"بی بی سی" در افغانستان ممنوع شد
بی بی سی گزارش داد کدام ممکن است دارایی ها مختلف طالبان به این جامعه مشاوره اند کدام ممکن است این انتخاب توسط رهبران طالبان گرفته شده است، با بیرون اینکه جزئیاتی حاضر تنبل.