تجدید حیات مگس های سفید در تهران
رئیس اداره پایش محیطی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: علت شیوع مگس سفید توت، تغییرات آب و هوایی و شرایط جوی مساعد برای فعالیت این آفت و در دسترس بودن میزبان گیاهی (درخت توت) است. که در تمام نقاط تهران گسترده است.