تجهیزات گلف پرسپولیس: اجتناب کرده اند شنیده ها سازان گلایه داریم
همراه خود قاطعیت گفتن می کنیم کدام ممکن است هیچ صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازی مبنی بر اصلاح کادر فنی در تجهیزات گلف پرسپولیس {وجود ندارد}. اجتناب کرده اند این رو هر خبری {در این} زمینه بالقوه است توطئه علیه پرسپولیس هر دو تاکتیک رسانه ای تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان های خاص باشد.