تداوم ناپایداری های جوی در استان ایلام به همان اندازه نوک هفته – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی میهن پرست همراه خود خاص اینکه بارش‌های بهاری به صورت سطح‌ای در استان یکپارچه ممکن است داشته باشد، تصدیق شد: این سامانه به همان اندازه نوک هفته در استان ایلام پرانرژی {خواهد بود}.

وی اضافه کرد: بیشترین بارش همراه خود ۴۵ میلی متر در روستای انجیره ما بین شهرستان آبدانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملکشاهی به گزارش رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان بارش در شهر مهران همراه خود ۴ میلی متر {بوده است}.

کارشناس هواشناسی ایلام بارش‌ها را مقطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی از حداکثر به در کنار رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به شد: کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به در کنار این سامانه نیز اجتناب کرده اند در گذشته پیش سوراخ بینی شده بود.

به آگاه میهن پرست بارش‌ها در شهر ایلام ۲۲ میلی متر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش‌ها به صورت همرفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر گزارش شده است.