تصمیم افزایش ۱۰ درصدی دستمزد بازنشستگان و کاهش حق مسکن کارگران باطل شد
با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شورای عالی کار بازگشت و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، دولت یا باید این مصوبه را تصویب کند. یا تصمیم را جهت اصلاح به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.