تصویب آیین نامه اداری واگذاری زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم
برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مندرج در آیین نامه بسته به ظرفیت اعلامی دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرهای مجاور یا شهرهای جدید یا شهرهای همجوار. یا زادگاه پدر و مادر مشروط بر اینکه بیشتر اگر بین ۵۰۰۰۰۰ نفر نباشد به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر تعلق می گیرد.