تعطیلی چاه ها بدون در نظر گرفتن نفت باشد هر دو نباشدخوب راه رفع اینجا است کدام ممکن است چاه های نفت را تعطیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را به عصر هایی اجتناب کرده اند مدیران بسپاریم کدام ممکن است این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الفبای رشد را بیشتر می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گاه اجتناب کرده اند تاثیر ساخت نفت بر مرکز ملت شخصی غافل نمی شوند…