تعیین ۲۰۰ مورد هپاتیت مرموز در بین کودکان اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر به نقل اجتناب کرده اند هلث لاین، طبق این گزارش، عمق بیماری به حدی بود کدام ممکن است کودکان در برخی اسبابک ها خواستن به پیوند کبد داشتند.

پس اجتناب کرده اند ارزیابی داده‌های حال، مشاوران می‌گویند دلیل برای ناشناخته است، با این حال آنها در جاری بازرسی هستند کدام ممکن است خواه یا نه بالقوه است مرتب سازی آدنوویروس {در این} زمینه دخیل باشد هر دو خیر.

آنها علاوه بر این می‌گویند هر ارتباطی همراه خود این ویروس باید همراه خود آزمایش تا حد زیادی الگوی‌های بافتی اجتناب کرده اند کودکان مبتلا تأیید شود.

این چیزها غیرقابل دلیل هپاتیت در کودکان، افسران بهداشتی {در سراسر} جهان را متحیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر کرده است.

وسط ecu پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری گزارش داد کدام ممکن است حداقل ۱۹۱ مورد شناسایی شده است در بریتانیا، اروپا، آمریکا، کانادا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن موجود است.

این خبر پس اجتناب کرده اند آن چاپ شده شد کدام ممکن است آژانس ایمنی بهداشتی بریتانیا گزارشی را با توجه به تحقیقات شخصی با توجه به شیوع این بیماری چاپ شده کرد. آنها گزارش دادند کدام ممکن است حدس و گمان بی نظیر آنها اینجا است کدام ممکن است عفونت آدنوویروس همراه خود افزایش مرموز اسبابک ها از حداکثر هپاتیت در کودکان گفته می شود.

اوایل ماه جاری، گروه جهانی بهداشت ادعا‌ای دانستن درباره وضعیت شیوع این بیماری در سراسر جهان چاپ شده کرد.

این گروه گزارش داد کدام ممکن است سن کودکان مبتلا اجتناب کرده اند ۱ ماه به همان اندازه ۱۶ سال متغیر است. حداقل ۱۷ نفر اجتناب کرده اند این کودکان به قدری فرد مبتلا بودند کدام ممکن است خواستن به پیوند کبد داشتند.

بر ایده گزارش وسط پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری‌های اروپا، این کودکان پیش اجتناب کرده اند ابتلاء به زردی کدام ممکن است سیگنال بیماری کبدی است، دچار ناراحتی‌های گوارشی اجتناب کرده اند جمله استفراغ، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهوع می‌شدند.

حداقل منصفانه کودک به این خاطر فوت کرده است.

افسران بریتانیا خاطرنشان کردند کدام ممکن است عفونت آدنوویروس بالقوه است تنها یکی اجتناب کرده اند عواملی باشد کدام ممکن است در نتیجه شیوع هپاتیت شده است. اجتناب کرده اند ۱۱۱ مورد تأیید شده هپاتیت در بریتانیا، ۵۳ کودک اجتناب کرده اند تذکر آدنوویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش ۴۰ نفر اجتناب کرده اند این کودکان برای این بیماری سازنده بود.

به مشاوره محققان، بالقوه است منصفانه کوفاکتوری وجود داشته باشد کدام ممکن است باعث می‌شود منصفانه آدنوویروس استاندارد منصفانه بیماری پزشکی شدیدتر تحمیل تدریجی.

آنها علاوه بر این ردیابی کردند کدام ممکن است بالقوه است نوع جدیدی اجتناب کرده اند آدنوویروس وجود داشته باشد کدام ممکن است علائم شدیدی تحمیل می‌تدریجی.