تمدید معافیت عراق اجتناب کرده اند تحریم واردات نشاط اجتناب کرده اند ایران
عراق برای تامین عالی سوم نشاط می خواست شخصی اجتناب کرده اند ایران سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی می دانش.