توقف ورزش ۵ معدن شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه در جهان گرگان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند گرگان به نقل اجتناب کرده اند بخشدار گلستان، محمود صبانلو همراه خود خاص اینکه همراه خود اصل دادستان کل ملت معامله با به درو کردن غیرمجاز شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی این شهرستان تحریک کردن شد، تصریح کرد: ۳ مورد اجتناب کرده اند این معادن گمشده پروانه کار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مورد اجتناب کرده اند آنها مجوز کار ندارند. مجوز کار نداشت همراه خود از گرفتن پروانه ورزش همراه خود حفر گودال در عمق تا حد زیادی اجتناب کرده اند حد معمول تصمیم گیری شده درو کردن تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: معامله با به پرونده صاحبان این معادن در دادسرای گرگان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور جهاد کشاورزی موظف {است تا} زمان ارجاع پرونده اجتناب کرده اند این معادن بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورزش بالقوه آنها جلوگیری تنبل.

دادستان وسط استان گلستان اظهار داشت: در روستای آهنگر محله ۶ معدن شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه دارای مجوز همچنان در جاری ورزش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد برای جلوگیری اجتناب کرده اند سقوط اشخاص حقیقی، حصار شنزارها انجام شود.

اسپانلو افزود: برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب به محصولات کشاورزان {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ناشی اجتناب کرده اند حرکت وسایل نقلیه های شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه، صاحبان این معادن مجبور شدند مسیر بین مزارع را به راحتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این معادن مسیر را به راحتی کنند.

انتهای پیام/۲۳۰۷/
این را برای صفحه اول سریع دهید