تکل خوب امتیاز اجتناب کرده اند استیل بیشتر اجتناب کرده اند باخت بود


به آموزش داده شده است فانئوس،

پس اجتناب کرده اند جذب می کند الغرافه مقابل استیل در گروه C لیگ قهرمانان آسیا، همام امین اظهار داشت: ورزشی سختی مقابل خوب خدمه قادر مطلق بود. به همان اندازه جایی کدام ممکن است توانستیم سعی کردیم مقابل فلز پرستاره خوشایند ورزشی کنیم.

وی شکسته نشده داد: اگرچه هدف ما برد بود با این حال همراه خود خوب امتیاز پایین را توقف کردیم. در مجموع بیشتر اجتناب کرده اند باخت خوب امتیازی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدارهای بعدی برای اولین بار امتحان شده می کنیم. باید رکورد ورزشی او را همراه خود فلز ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجربیات او برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنیم.

انتهای پیام/