تیز کردن ۱۲۰ میلیون تومان رهن عروسی در یزد تحریک کردن شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یزد، میر رحیمی عصر در امروز در ترکیبی خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد نحوه بازپرداخت رهن عروسی {در این} استان تصدیق شد: بر ایده دستورالعملی کدام ممکن است دیروز به موسسه مالی ها ابلاغ شد، رهن عروسی همراه خود مدت تصدی به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش کشف شد. ۱۰ سال. بازپرداخت

وی همراه خود ردیابی به رهن {افرادی که} تسهیلات اکتسابی نکرده اند، افزود: در صورتی کدام ممکن است همسران اجتناب کرده اند خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتی باشند، مبلغ رهن ۲ برابر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همسران زیر ۲۵ سال سن داشته باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوجه زیر ۲۳ سال است کدام ممکن است این مبلغ ۱۵۰ میلیون تبدیل می شود. تومان افزایش خواهد یافت.

کارگزار شورای توافق موسسه مالی های استان یزد ذکر شد: برای اخذ این رهن اخذ مقوا نوک خدمت الزامی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به سفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضامن اصلی خواستن است.

میر رحیمی در نهایت خاطرنشان کرد: در صورتی کدام ممکن است گذشته تاریخی عروسی زوجین بعد اجتناب کرده اند ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن عروسی نگرفته باشند، می توانند اجتناب کرده اند این تسهیلات استفاده کنند.

نوک نامه / الف
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید