جایگزین تگرگ در البرز – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانآرش بهاروند احمدی وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر به پیش سوراخ بینی وضعیت جوی استان البرز ذکر شد: تحلیل الگوهای پیش یابی حاکی اجتناب کرده اند گذر موجی پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار اجتناب کرده اند اواخر وقت در لحظه به همان اندازه عصر یکشنبه هفته بلند مدت در جهان البرز مرکزی است.

وی ذکر شد: {در این} شرایط وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند آنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر، کاهش استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ پیش سوراخ بینی تبدیل می شود؛ علاوه بر این کاهش محسوس ۱۰ سطح ای به طور قابل توجهی برای ارتفاعات استانداری به همان اندازه صبح روز دوشنبه رخ خواهد داد. هفته بعد.”

مدیرکل هواشناسی البرز همراه خود دقیق اینکه آسمان در لحظه البرز نیمه ابری به همان اندازه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند است، تصریح کرد: در لحظه بیشترین دمای هوا {در این} استان ۲۸ سطح سانتی گراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین دما ۱۷ سطح است. سطح سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از سرعت باد ۱۲ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر ایده پیش سوراخ بینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل نقشه های پیش یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای هواشناسی فردا آسمان البرز نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود مه خفیف، وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند، رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

بهاروند احمدی دمای فردا را پیش سوراخ بینی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم: کمتر از دمای فردا ۲۵ سطح، حداقل ۱۱ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از باد ۲۵ متر بر ثانیه است.