"جهل مقدس" با صدای بهشت
جاهلیت مقدس از خدا می گوید و می گوید که موسی جرأت نداشت از گفتگوهای خود در کوه طور بگوید و حاملان جهل مقدس روشن نمی کنند که کی و کجا چنین مأموریتی به آنها داده شده است؟ / جاهلیت مقدس به جای اینکه بگوید این نظر من است، نظر خود را به عنوان یک متن مطرح می کند و معتقد است در دنیایی که تاکنون ۲۰۰ میلیارد نفر وارد آن شده اند و ۸ میلیارد از جمعیت آن در حال حاضر زنده هستند (هر چند i فاصله بین نوشتن و انتشار گذشت و برخی از نوزادان آمدند) به جز گروه کوچکی از دیگران، همه عصبانی و طرد شده اند.