حمله ببر به ۲ نفر در شهرستان طارم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سعید موسوی همراه خود تاکید بر اینکه عمیق این خبر توسط دست تجزیه و تحلیل است، افزود: روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه همراه خود تصمیم تلفنی اجتناب کرده اند بیمارستان خبر حمله ببر به ۲ نفر را به ما اطلاع دادند. “

وی اظهار داشت: نتایج مشاهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدها در بیمارستان حاکی اجتناب کرده اند مجروح شدن ۲ نفر توسط ببر بود.

رئیس اداره ایمنی جو زیست شهرستان طارم همراه خود خاص اینکه این ۲ نفر به بیمارستان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مداوا قرار گرفتند، اظهار داشت: جاری نهایی آنها مساعد است.

موسوی افزود: بلافاصله تیمی اجتناب کرده اند مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان جو زیست برای اطمینان از همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن شدن موضوع به جهان اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های از واقعی اطلاعات تکمیلی ادعا احتمالاً خواهد بود.