حیاط پشتی های نزارآباد در روز شخصیت کنار هم قرار دادن میزبانی اجتناب کرده اند ساکنان است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرشهردار نزارآباد همراه خود تبریک به رویداد روز شخصیت اظهار داشت: در جاری حاضر اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های اجباری برای آمادگی برای منقل سوزی بالقوه، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی سرویس های فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کیسه زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروشور برای گلوله کردن بین ساکنان کنار هم قرار دادن است. آره کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهبانان، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر روشنایی کلیه پارکها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستانها، تعمیر نواقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجتناب کرده اند امنیت، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تکمیل شد.

وی همراه خود ردیابی به اجرای ساختار استقبال اجتناب کرده اند بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن پارک های شهر، افزود: همراه خود اقداماتی کدام ممکن است معاونت اجرایی شهرداری برای استقبال اجتناب کرده اند نوروز اجتناب کرده اند در گذشته انجام داده اند، پارک ها هم اکنون کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند ساکنان در روز شخصیت هستند.

شهردار نیزارآباد همراه خود ردیابی به توافق های اجباری همراه خود پلیس، منقل نشانان، پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس شکسته نشده داد: همزمان همراه خود فرارسیدن سفر آخر هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک کردن {به روز} شخصیت، شهرداری اقدامات اجباری را برای میزبانی اجتناب کرده اند ساکنان انجام داده است. مسافران در تپه ازبکی

صفر پیشنهاد به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران: سیزدهم وروردان کدام ممکن است در تقویم سراسری روز شخصیت نامیده تبدیل می شود، زمانی است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند خانوار های ایرانی طبق عرف های زیبایی شناختی خانه های شخصی را توقف می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فینال روز به دشت ها، حیاط پشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک ها می توسعه. باید روزی را در شخصیت گذراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با سرسبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب، همه در محافظت آن بکوشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست را برای تعدادی از ساعت تفریح ​​تخریب نکنیم.