خانم جوان پس اجتناب کرده اند سقوط اجتناب کرده اند آپارتمان جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد
بازرسی های اولین ماموران کلانتری شبستر آرم می دهد این خانم جوان بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند قله ۱۵ متری در جهان ۳۳ شبستر جنب منطقه پارکینگ ماشین کلی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده است.