خانم ها مخفی پوتین تحریم های جدید غرب را هدف قرار می دهند (+ عکس)
۹ پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ۲ دخترش به هیچ وجه تایید نکرده اند کدام ممکن است همراه خود هم ارتباط دارند… پوتین پیشتر ادعا کرده بود کدام ممکن است به توضیحات امنیتی شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات {اعضای خانواده} اش را فاش نمی شود.