خبرنگار پیشکسوت استان بوشهر درگذشت – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی برمرادی ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ در شهر آبادان به دنیا به اینجا رسید، با این حال اجتناب کرده اند کودکی به در کنار خانوار به دشستان به اینجا رسید.

اجتناب کرده اند دوازده سالگی کار روزنامه نگاری را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۴۳ همراه خود تلفن در کنار آغاز به کالا روزنامه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کشتی مقاله به مجلات به کار روزنامه نگاری تیز کردن.

برمرادی اجتناب کرده اند خبرنگاران بسیجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی استان بوشهر بود کدام ممکن است عمر شخصی را در خدمت مردمان گذراند.

تعدادی از سال پیش علی برمرادی دریافت کرد منصفانه بلیت قرعه کشی آپارتمانی در تهران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کالا آن روستای زیارت دشستان را به جامعه آبرسانی وصل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند آن پول نقد در یک واحد دانشکده دانشکده ۵ کلاسه مونتاژ. . یکی اجتناب کرده اند مناطق محروم برزگان.

برمرادی مدتی همراه خود خبرگزاری مهر در استان بوشهر همکاری داشت.

علی برمرادی حدود منصفانه سال پیش همراه خود فینال بیمه مطبوعاتی اش کدام ممکن است هفته نامه جنوب جنوب تیز کردن کرده بود، رسما بازنشسته شد.

محل کار خبرگزاری مهر در استانداری بوشهر درگذشت این خبرنگار نجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوت را آسایش می گوید.