خبرگزاری مهر: اجرای ساختار «ارائه دهندگان جهادی» در مساجد لرستان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش مهرعلی اکبر باقری، مدیرکل سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک استان لرستان، عصر یکشنبه در محیط مراسم خدمت جهادی در مساجد استان لرستان ذکر شد: به رویداد ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطمینان حاصل شود که احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات.” سند عنوان مردمان این ساختار را ممکن کرده اند.

وی یکپارچه داد: در چارچوب این ساختار، سرپرست کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای مدل ها سند عنوان استان لرستان ضمن حضور در مساجد پاسخگوی مشکلات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند عنوان مردمان استان خواهند بود.

مدیرکل سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک لرستان همراه خود خاص اینکه ساختار «ارائه دهندگان جهادی» در اجرای بخشنامه های گروه سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت در مساجد استانداری های در سرتاسر ملت اجرا شد، ذکر شد: این ساختار در جاری اجراست. ملت.

باقری همراه خود ردیابی به اجرای این ساختار اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک رمضان ذکر شد: پس اجتناب کرده اند اقامه نماز در کل اجرای این ساختار، در حضور امام جماعت مساجد پاسخگوی نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بودیم.