خبرگزاری مهر: اسکان ۴۰ هزار نفر در مدارس استان بوشهر در ایام نوروز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی مانیش در کنفرانس از ما خدمت به افراد کدام ممکن است همراه خود حضور مدیران، شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شهرستان دشتی برگزار شد، گزارش داد: استان در ایام نوروز رتبه اول ارائه دهندگان رسانی را به شخصی اختصاص داد. برای مسافران

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان بوشهر افزود: همراه خود تدبیر استاندار بوشهر هیچ مشکلی در زمینه خوراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن در استان وجود نداشت.

سجادی منیش افزود: همراه خود همکاری شهرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای حدود ۴۰ هزار نفر در مدارس استانداری اسکان داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد کارگاه صنایع دستی عملکرد مهمی در اشتغال افراد ممکن است داشته باشد.

سجادی منیش خاص کرد: عباها این شهر به کشورهای مختلف صادر تبدیل می شود.

وی شکسته نشده داد: کارگاه های ساختمانی اباباوی، قالیچه پارچه اجتناب کرده اند محل اعتبارات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای در روستاهای شهرستان نوسازی شده است.

سجادی منیش ذکر شد: شهرستان دشتی نگین صنایع دستی استان محسوب تبدیل می شود.

وی خاص کرد: در بخش گردشگری باید تحولی {در این} شهر تحمیل شود.