خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهرعلی البحرانی، عصر در این زمان دوشنبه در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران شهرستان دشتی همراه خود تاکید بر اینکه {همه ما} مدیون شهدا هستیم، اظهار داشت: گروه ایثارگران. باید انتقادی گرفته شود قابل ملاحظه تمامی مدیران

وی همراه خود دقیق اینکه خدمت به گروه ایثارگر موفقیت بزرگی است، خاطرنشان کرد: برخی اجتناب کرده اند گلزارهای شهدا خواستن به مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی خواستن به دوباره کار کردن دارند.

البحرانی افزود: ما اعتبارات مورد نیاز را برای این گل ها تامین خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند قابلیت گروه ایثارگری شهرستان برای بهبود شهرستان استفاده می کنیم.

بحرانی افزود: برای رفع اشکال اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با گروه ایثارگر در امتداد طرف بنیاد الشهید هستیم.

وی اظهار داشت: علی اکبری {در این} مدت به صورت در یک روز واحد زمانی در خدمت گروه خودسوزی شهرستان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی سرفری اجتناب کرده اند کودکان اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور است. شهر

در نهایت اجتناب کرده اند علی اکبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی سرفری کاملاً شناخته شده به عنوان رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران شهرستان دشتی راه اندازی شد شد.