خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر بر مقدمه آمار موسسه مالی مرکزی بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار فقره چک به خوب ارزش ۲۶۵۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ {در سراسر} ملت در ورود به بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۳.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سهم است. . ۴ سهم کاهش را آرم می دهد. در ماه مذکور بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون فقره چک به خوب ارزش منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۱ هزار میلیارد ریال در استان تهران جایگزین شد.

در بهمن ماه سال قبلی ۵۰.۱ سهم اجتناب کرده اند کل چک های صندوق دار ملت در سه استان تهران، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی جایگزین شده کدام ممکن است به همین ترتیب ۳۱.۸ سهم، ۱۰.۸ سهم و هفت.۵ سهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین سهم را به شخصی اختصاص داده است. ارزیابی همراه خود استان های تولید دیگری علاوه بر این در ماه مذکور ۶۳.۷ سهم اجتناب کرده اند خوب ارزش چک های مذکور در سه استان تهران (۵۰.۸ سهم)، اصفهان (۷.۷ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی (۵.۲ سهم) جایگزین شده است کدام ممکن است بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها دارد. وقفه هایی داشتم

دریافتی ها کاهش یافته است است

در یازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۵.۷ میلیون فقره چک به خوب ارزش بیش از دو.۳۳۲ میلیارد ریال {در سراسر} ملت وصول شد کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۴.۱ سهم و یک جفت.۵ سهم کاهش را آرم می دهد. . در ماه مذکور به همین ترتیب ۹۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷.۷ سهم اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش چک ها وصول شده است. سهم انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک های دریافتی در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب ۹۱.۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸.۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه ۱۳۹۹ به همین ترتیب ۹۱.۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸.۸ سهم {بوده است}.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در استان تهران بیش اجتناب کرده اند ۱.۸ میلیون فقره چک به خوب ارزش حدود ۱.۲۲۴.۰۰۰ میلیارد ریال وصول شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان ۹۱.۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰.۶ سهم اجتناب کرده اند کل چک های صندوق وصول شد.

در ماه مذکور، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت انواع چک های دریافتی به کل چک های نقدی استان به استان های گیلان (۹۳.۲ سهم)، البرز (۹۲.۲ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۹۱.۶ سهم) اختصاص داشته است. استان‌های کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۸۵ سهم)، خراسان شمالی (۸۶.۲ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان (۸۶.۶ سهم) کمترین سهم انواع چک‌های دریافتی را نسبت به کل چک‌های گردشی استان دارند.

در ماه مورد بازرسی، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت خوب ارزش چک های دریافتی به خوب ارزش کل چک های صندوق در استان به استان های البرس (۹۰.۷ سهم)، گیلان (۸۹.۶ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر (۸۹.۴ سهم) اختصاص دارد. استان های کرمانشاه (۶۲ سهم)، کرمان (۷۵.۵ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان (۷۶ سهم) کمترین نسبت خوب ارزش چک های دریافتی را به کل خوب ارزش چک های جایگزین شده در استان دارند.

۷ سهم چک های جایگزین شده بازگشت داده تبدیل می شود

بیش اجتناب کرده اند ۵۶۷ هزار فقره چک به خوب ارزش حدود ۳۲۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۴۰۰ {در سراسر} ملت بازگشت خورده است کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ به همین ترتیب ۲.۷ سهم و هفت.۱ سهم افزایش آرم می دهد. در ماه مذکور به همین ترتیب ۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲.۳ سهم اجتناب کرده اند کل انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ چک های جایگزین شده بازگشت داده شده است. سهم چک های برگشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ آن در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب ۸.۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۳ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهمن ماه ۱۳۹۹ به همین ترتیب ۸.۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۲ سهم {بوده است}.

در ماه مورد گزارش در استان تهران، حدود ۱۶۳ هزار فقره چک به خوب ارزش بیش اجتناب کرده اند ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به انواع ۸.۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش ۹.۴ سهم اجتناب کرده اند کل چک‌های جایگزین ای بازگشت خورده است. در ماه مذکور، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت انواع چک های برگشتی به کل چک های نقدی استان به استان های کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۱۵ سهم)، خراسان شمالی (۱۳.۸ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان اختصاص دارد. به همین ترتیب (۱۳.۴ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های گیلان (۶.۸ سهم)، البرز (۷.۸ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان (۸.۴ سهم) کمترین نسبت انواع چک های برگشتی به کل چک های جایگزین شده در استان را دارند.

در ماه مورد بازرسی، در بین سایر استان های ملت، بیشترین نسبت خوب ارزش چک های برگشتی به کل خوب ارزش چک های جایگزین شده در استان به استان های کرمانشاه (۳۸ سهم)، کرمان (۲۴.۵ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های اصفهان (۲۴ سهم)، استان های البرز (۹.۳ سهم)، گیلان (۱۰.۴ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر (۱۰.۶ سهم) کمترین نسبت خوب ارزش چک های برگشتی را به کل خوب ارزش چک های جایگزین شده در استان دارند.