خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی ذفیه عصر پنجشنبه در مونتاژ کارگروه «بسیج سازندگی» این شهرستان. اصلاندوس وی بر لزوم حمایت همه جانبه مقامات اجتناب کرده اند حرکت جهادی استان اردبیل تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بسیج بازماندگان ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند امام خمینی (ره) است کدام ممکن است در ۵ آذر ۱۳۵۸ ساختمان شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج سازندگی سازمانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ آغاز به زحمت کشید.»

وی افزود: مسئله تاثیرگذار در پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم انقلاب اسلامی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط کنونی ملت هستند کدام ممکن است الگوی های مشارکت از ما در صحنه انقلاب اسلامی گروه های جهادی بسیج هستند.

رئیس گروه بسیج جهادی استان اردبیل همراه خود دقیق اینکه افراد محور بی نظیر رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه ها هستند، ذکر شد: بسیج شناخته شده به عنوان خوب نهاد از ما پایگاه از ما را علاقه مند به اجتناب کرده اند مشکلات نمی داند، اما علاوه بر این شناخته شده به عنوان راه رفع از آن آگاه است. به ضرر.”

اصلانی ذفیا افزود: تعداد زیادی سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی جستجو در اشاعه مانترا خدمت برای حضور در عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت هستند متعاقباً حرکت بسیج جهادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان جهادی در گروه فوق العاده حیاتی است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: بلافاصله پرچم خوشحال از جهاد توسط بچه ها مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا استان برافراشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی در همه فاجعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش ها تهدیدهای بسیج را به جایگزین تغییر کردند.

اصلانی ذفیا افزود: رئیس معظم انقلاب در پیام شخصی مشتمل بر ۹ ماده برای گروه های جهادی بر لزوم حمایت اجتناب کرده اند تشکل های توانمند در حمایت اجتناب کرده اند گروه های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده حمایت اجتناب کرده اند حرکت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات گروه های جهادی تاکید کردند. موضوع مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است زمینه را برای شرکت ها تا حد زیادی به افراد می دهد.

وی ذکر شد: دوره ها ستاد کارگروه «بسیغ سازندگی» به ریاست فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور روسای ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی {در سراسر} استان در جاری برگزاری {است تا} بتوانیم بیش اجتناب کرده اند پیش اجتناب کرده اند این حرکت جهادی از ما حمایت کنیم.

اصلانی ذفیا در شکسته نشده سخنان شخصی ذکر شد: خوب حرکت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما کمک رسانی مومن افراد در کمک به نیازمندان همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رزمایش در ایام ماه مبارک رمضان در ساعت مشخصی {در سراسر} استان شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

رئیس گروه بسیج جهادگران استان اردبیل همراه خود ردیابی به حمایت های غیورانه بادیه نشینان غیور در دوران حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس ذکر شد: بلافاصله بادیه نشینان شناخته شده به عنوان وفاداران دقیق انقلاب، پیشگامان جهان مددکاری هستند. جبهه از دوام مومن بودن.

وی همراه خود ردیابی به امیدواری گروه های جهادی در مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم ذکر شد: محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان گام دوم انقلاب جهادی بچه ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک عملکرد بچه ها در گروه های جهادی باعث تحمیل امید در بین افراد شده است. مناطق محروم استان».

صمد جانم فرماندار شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل گروه بسیج سازندگی اصلاندوس وی {در این} دیدار اجتناب کرده اند زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی شهرستان برای حمایت اجتناب کرده اند بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های بسیجی تحسین کرد.

در شکسته نشده مونتاژ ابوالفضل مهرآوران سرپرست بسیج سازندگی ناحیه بادیه نشین. اصلاندوس همراه خود حاضر گزارشی اجتناب کرده اند تحرکات گروه های سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی شهرستان اصلاندوس، حمایت همه جانبه ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی شهرستان را می طلبد اصلاندوس متشکل اجتناب کرده اند گروه های جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیجی بود.