خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند خبرگزاری هااین شهر زیرزمینی بهترین الگوی ساختار دستکند روی زمین، بهترین شهر زیرزمینی تاریخی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی ای بی همتا اجتناب کرده اند ساختار نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی است.

شهر زیرزمینی تطبیق هر دو شهر زیرزمینی نوش آباد، شهری زیرزمینی باستانی کدام ممکن است در زیر احساس کنونی نوش آباد اجتناب کرده اند بخش مرکزی شهر واقع شده است است. آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می گوید. این مجموعه در حدود ۴ کیلومتر مربع زیر پایین حفر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمتی ۱۵۰۰ ساله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمورد به دوران ساسانی (اوایل اسلام) به همان اندازه صفویه است. این تأثیر در گذشته تاریخی ۸ مرداد ۱۳۸۵ همراه خود شماره گزارش ۱۵۸۱۶ شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند آثار سراسری ایران به گزارش رسیده است.

به معنای واقعی کلمه هستند، این شهر زیرزمینی، ساختارهای متراکم، پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسیعی مربوط به راهروهای در هم تنیده باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق های نوزاد است. طبقه اول به معنای واقعی کلمه هستند راهروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهایی برای گمراه کردن اشخاص حقیقی احتمالاً بود. طبقات دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم مأمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهگاهی برای همه زمانها در مواقع خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری چرخ دنده غذایی است. چندین درگاه باز کردن شهر خاص شده است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} سیل در کل سالیان قبلی بسته شدند. شهر دارای ردیابی ها پیچ در پیچ، اتاق های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تله های دفاعی بود کدام ممکن است ظاهراً در هنگام حمله ها دشمن استفاده می شد.

امروزه این شهر زیرزمینی دارای ۲ درگاه است کدام ممکن است هر ۲ اجتناب کرده اند رمپ های آبی رفتن می کنند. گروه اول اجتناب کرده اند تذکر ابعاد کوچکتر، حدود ۱۰۰۰ متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه دوم حدود ۴۰۰۰ متر مربع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخزن آن به شبیه به ابعاد بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به ۴ مخزن به هم سوار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم است. مجموعه سوم نیز اختراع شد کدام ممکن است نسبت به ۲ مجموعه زودتر بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد با این حال ادامه دارد به روی عموم باز نشده است.

{در این} شهر علاوه بر این شهر زیرزمینی تطبیقمسجد کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد امام علی(ع)پ) اجتناب کرده اند آثار فاصله مغول، از قلعه خشتی ارگ راشرا انتخاب کنید و انتخاب کنید پل تاریخی اسحق آباد اجتناب کرده اند فاصله سلجوقیان اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری ویژه نوش آباد است.

دژ آجری نوش آباد کدام ممکن است امروزه نیز بقایای چشمگیری را در شخصی جای داده است، دژی عظیم همراه خود ۹ برج عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر دیوارهای آن کدام ممکن است به ۷ متر می رسد آرم می دهد کدام ممکن است برای مونتاژ این از قلعه امتحان شده زیادی شده است.

مناره نوش آباد بلندترین بنای شهر در دوران سنتی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر آفتاب، راه، عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی علم آن {بوده است}. از بر هیکل این آیه حک شده است علوم اساس همراه خود خداوند در جاده عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک تکرار تبدیل می شود.