خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانالجزیره گزارش داد کدام ممکن است جنبش از دوام اسلامی فلسطین (حماس) اجتناب کرده اند هرگونه حمله به این شهر خبر داده است. نیشینانگ هشدار صهیونیست ها به مسجد الاقصی

بر ایده این خبر، حماس ادعا کرد کدام ممکن است به افسران اسرائیلی اجازه دسترسی این شهرک را داده است نیشینانگ تجاوز به مسجد الاقصی مجازات ها بدی در پی می تواند داشته باشد.

حماس اصرار داشت کدام ممکن است رژیم اشغالگر صهیونیستی اجازه این شهرک را بدهد نیشینانگ اعدام مقتول در مسجد الاقصی مجازات ها وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنتظره ای می تواند داشته باشد.

در همین جاری، جناح های از دوام فلسطین در خصوص حمله به مسجد مبارک الاقصی ادعا ای صادر کردند. گرفتن در چارچوب جشنی به تماس گرفتن «عید» او را نهی کردم. عید پاکرژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان صهیونیست هشدار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است سران رژیم صهیونیستی پاسخگویی درست مجازات ها این اقدام مضر یهودی سازی را بر عهده دارند.

{در این} ادعا آمده است: ما به افراد فلسطین در همه بخش ها به طور قابل توجهی جنین قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی درود می فرستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وحدت سراسری تحمیل شده توسط از دوام در میدان احترام می کنیم. ما عملیات قهرمانانه شهید تندر هستیم محکم» را کارگردان تپه وای تبریک به خاطر اشغالی کدام ممکن است شکنندگی این رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل بودن تجهیزات امنیتی آن را بدیهی کرد.

این گروهک ها افزودند: جنایات نیروهای اشغالگر علیه ساکنان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده آنان، تقابل همراه خود رژیم اشغالگر را در همه مناطق بدتر کردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود این رژیم در همه مناطق یکپارچه می تواند داشته باشد. این تیم ها علاوه بر این بیانیه سوگند خورده بسیار زیاد اجتناب کرده اند فلسطینی ها در روزهای جدیدترین را آسایش گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است “خون این شهدا بی فایده نخواهد بود”.

گروه های از دوام فلسطین ادعا کردند: ما از نزدیک محکومیت عملیات قهرمانانه در سرزمین های اشغالی اجتناب کرده اند سوی افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی رژیم های عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را رد می کنیم. محکومیت عملیات قهرمانانه آرم دهنده نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد آزاده در کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی نیست.

این ادعا می افزاید: اسرا در نبرد نیاز ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها به سمت هجمه از حداکثر زندان های رژیم صهیونیستی علیه آنها را تنها نخواهیم گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن صهیونیستی پاسخگویی درست جان اسرا را بر عهده دارد.

گروه‌های از دوام فلسطین در طولانی مدت این ادعا تاکید کردند: ما نسبت به برخی اظهارات نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختگی کدام ممکن است اخیرا چاپ شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را هدف قرار داده است، هشدار می‌دهیم. تجهیزات جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم صهیونیستی {نمی تواند} افراد ما را همراه خود پیمودن راه از دوام شناخته شده به عنوان تنها انتخاب رهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور میهن دلخور تدریجی.