خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسید محمد آکرومتیک وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: وضعیت فرآیند های ارتباطی در خراسان شمالی به طور معمول نامناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکثر نشانه ها اجتناب کرده اند وضعیت عقب هستیم.

مشاور بجنورد منه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسمالکانکارما، جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید غر زدن یکپارچه: آمار فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر {به دلیل} تصادفات در خراسان شمالی بالاست.

وی افزود: خراسان شمالی اجتناب کرده اند تذکر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد راه ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه کشاورزی رتبه آخر ملت را داریم.

آکرومتیک ردیابی شد: مسیرهای ورود بجنورد به گلستان، کرما، جاجرم، کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غر زدن نامناسب

مشاور بجنورد در مجلس نمایندگان ذکر شد: شهرهای کرمه، جیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازه. غر زدن هیچ بزرگراه استانداردی بین شهرها {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر مشکلات زیادی را برای افراد به وجود معرفی شده است است، به منظور که آنها مجبورند مسافت های فوق العاده تمدید شده را طی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازدید کشف نشده تصادف هستند.

وی تاکید کرد: این موضوعات همراه خود وزیر ذی صلاح کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم خراسان شمالی در بخش رشد راه ها در میل قرار گیرد.