خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر یکشنبه در محیط مونتاژ ستاد تسهیل ساخت استان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها کدام ممکن است همراه خود حضور محسن المنصوری استاندار تهران برگزار شد، ذکر شد: به خبرنگاران ذکر شد: برگزاری دوره ها تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وهله اول شاهد حضور سرزنده نمایندگان تجهیزات های مختلف هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی در یک واحد سال قبلی نمایندگان تجهیزات های مختلف همراه خود جدیت بیشتری امتیازات را پیگیری می کنند.

وی یکپارچه داد: رویکرد تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مونتاژ قبلی کمیته نظارت بر مصوبات دوره ها ستاد تیسیر در تهران برای تسریع در اجرای مصوبات {تشکیل شده است} کدام ممکن است {در این} راستا حدود ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند مصوبات ستاد تیسیر در تهران {تشکیل شده است}. قوه مجریه اعمال شده است.»

معاون توافق امور مالی استاندار تهران تصریح کرد: برخی اجتناب کرده اند مصوباتی کدام ممکن است اجرایی نشد خواستن به اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بردن دارند. از مغایرت های قانونی در آن موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر همراه خود پیگیری کمیته مدیریت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده ستاد برای اجرای حداکثری مصوبات انجام تبدیل می شود.

عسگری همراه خود ردیابی به تاکید استاندار تهران مبنی بر لزوم بهره مندی جری وی اجتناب کرده اند توان نمایندگی های آگاه ذکر شد: اجتناب کرده اند مونتاژ بلند مدت امکان حضور مشاور مسئله آموزشی برای بهره مندی جری ما اجتناب کرده اند قابلیت های ستادی شخصی برای حمایت اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای داده ها بنیان استفاده می کنیم.

وی اجتناب کرده اند تصویب ساختار اجرایی ستاد تسهیلات استان تهران در سال جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این امر حال است؛ با این حال همراه خود نرخ زیرین سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش هایی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت پیشرفت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امسال به استفاده برسند مصوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع به مجریان {اطلاع رسانی} احتمالاً خواهد بود.