خبرگزاری مهر: اعضای شورا وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را سرلوحه کار شخصی، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان قرار دهند.


به گزارش خبرنگار مهر، خداداد الکشفی ظهر بلافاصله یکشنبه در دیدار اعضای شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار مشکین دشت همراه خود ردیابی به اینکه همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد باید در اصل کار مدیریت شهری قرار گیرد. آن را آرم می دهدرمز موفقیت بلافاصله ما وحدت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران تجهیزات های اجرایی باید وقف سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی در بخش های مختلف عمرانی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس داشته باشند.

وی به اعضای شورای شهر مشکین دشت ضمانت داد: اجتناب کرده اند انجام وظایف شخصی غافل نشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود تجهیزات های اجرایی برای تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد شهر مشکین دشت امتحان شده کنید. حاضر می دهد.

الکشفی تصریح کرد: همه باید بازو به بازو هم دهیم به همان اندازه مشکلات افراد مشکین دشت رفع شود.

ولی فردیس افزود: شهرستان فردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید میشکین دشت بستر اجباری است سرویس آنها مدیون افراد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورا همراه خود توکل به توفیق الهی باید زمینه ورزش تا حد زیادی افراد را برای تحمیل اعتقاد به بندگان فراهم کنند.