خبرگزاری مهر: انواع سفرهای دریایی به هرمزگان اجتناب کرده اند مرز ۳ میلیون بازدید تحویل داد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کاراجران ادعا کرد: اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب تسهیل سفرهای دریایی به همان اندازه بالا دهم وروردین، سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر نسبت به مدت درست مثل سال قبلی اجتناب کرده اند طریق بنادر هرمزگان جابجا شدند. . ۳۱۳ نسبت افزایش نماد می دهد.

وی انواع کشتی‌های مسافربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری بین جزایر استان هرمزگان را ۱۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۳ فروند ادعا کرد کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۳۲۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز کرونا ۴ نسبت افزایش داشته است.

رئیس کمیته شرکت ها بار دریایی بازدید هرمزگان خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی به همان اندازه دیروز ۱۳ فروردین ماه، ۵۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ تجهیزات خودرو عمدتاً اجتناب کرده اند طریق بنادر پل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لافت جابجا شد کدام ممکن است نسبت به ۲ سال قبلی {در این} بخش قرار دارد. . ۱۱ نسبت افزایش گزارش شد.