خبرگزاری مهر: تنظیم نباید همراه خود گزینه ها شجاعانه دامن جبهه انقلاب را بگیرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند مجلس شورای سراسری، محمدباقر قالیباف در نشست صمیمی نمایندگان مجلس همراه خود نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات وزیران، تصدیق شد: رئیس معظم انقلاب در روزهای جدیدترین ایده ها مهمی را {در این} زمینه خاص کرده اند. بعد اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مهم رشد». یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند هشدارهایی کدام ممکن است قابل انجام است برای حاضران {در این} مونتاژ بدست آمده شود اینجا است کدام ممکن است قابل انجام است اجتناب کرده اند ما بپرسند کدام ممکن است در قیامت چه نکرده اند، هر دوم قابل انجام است کوتاهی ما اجتناب کرده اند عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت اسلام باشد. . مسلمانان هر دو معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان آنها.. هر دو به ثمره انقلاب اسلامی آسیب برساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نباید جایگزین ها را اجتناب کرده اند بازو داد از این شانس ها تکرار نمی شود. ما خوب روز {در این} ملت ۱۱۹ میلیارد دلار در سال درآمد داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد مقطعی امتحان شده می کردیم سالی ۱۰ میلیارد دلار اجتناب کرده اند تحریم ها فریب دادن کنیم. در لحظه می دانیم کدام ممکن است همراه خود ۱۱۹ میلیارد دلار کدام ممکن است نکردیم چه کاری قادر خواهیم بود انجام دهیم. باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است این موارد مکرر نیستند.

وی افزود: در مقامات در گذشته منتظر خوب فاصله مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شدن آن بودیم، روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند برجام خارج شدیم موضوعات مختلف حتی آب شرب را به برجام گره زدیم. در آن نقطه ما باید عبرت بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات ملت را به هر نتیجه ای کدام ممکن است تبدیل می شود، پیگیری کنیم، جدا از پیگیری مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم هایی کدام ممکن است به ما درمورد تبدیل می شود.

رئیس قوه مقننه بازگشت به شد: این چیزها باعث شد کدام ممکن است کوچکترین بحثی در مذاکرات بر بالا نرخ فارکس هر دو خودرو تأثیر داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی کدام ممکن است اقتصاد ما را تحمل تأثیر قرار داده است، باید اجتناب کرده اند تکرار آن جلوگیری شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند هیچ فرصتی برای خطا کردن نداریم.کل جبهه انقلاب در جایگاهی قرار دارد.وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات مقدر به موفقیت است.مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه اجتناب کرده اند یکدیگر کنار نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما متحد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند ما پیش بینی دارند. برای امتحان کردن این.

قالیباف خاص کرد: برای جمع کردن ایران قادر مطلق باید امتحان شده کنیم پس خواستن به انتخاب گیری های مهم داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند امتیازات ما روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع ها روشن است. مشکلات جانبی بالقوه نیز موجود است. یقیناً {در این} زمینه مزایایی می تواند داشته باشد، در چنین شرایطی تأخیر در انتخاب گیری موجب شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید در نتیجه تنظیم انتخاب زودتر تبدیل می شود، تأخیر، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم نباید تأثیری بر جبهه انقلاب در انتخاب گیری های شجاعانه داشته باشد.

وی افزود: فهرست بلندی اجتناب کرده اند مشکلات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی {به سمت} هم افزایی حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید میل داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در لحظه برای حرکت اجتناب کرده اند مشکلات نیازمند جهاد انتخاب گیری در شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم در هر مورد دیگر مشمول تذکر مدیریت خواهیم بود. جهاد تصمیمی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مراجعه به، کار کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو مخلوط بندی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده نتیجه گیری همراه خود قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت کار را پیش ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تهدیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسی رسانه ای درگیر نشویم. ما باید خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق عرف های الهی آغاز کنیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: جایگزین ها ۲ نوع هستند جایگزین های پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های با بیرون ریسک، در اقدامات انقلابی اساساً مبتنی بر عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات دینی باید جایگزین های پرمخاطره را محدوده کنیم چرا کدام ممکن است ممکن است تنظیمات بزرگی را به در کنار داشته باشد.

رئیس شورای قانونگذاری ذکر شد: جهاد مهم تغییر جایگزین های مخاطره آمیز به تحولات عظیم در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تنظیمات عظیم است. ما در مجلس دردسرساز کار کرده ایم به همان اندازه این گام مهم را رقم بزنیم، اجتناب کرده اند اختلافات دوری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رویکردی روشن حرکت کنیم. اختلاف سلیقه خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف نظرهایی کدام ممکن است چیز خوب در مورد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را در تذکر نگیرد مذموم است.