خبرگزاری مهر | سبدها خانه در بخش خرید و فروش در نتیجه شخصی تحریمی اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شدبه گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در مونتاژ علنی درست در این لحظه (سه شنبه ۲۳ فروردین) مجلس شورای اسلامی کسب اطلاعات در مورد گزارش مرجع ویژه جهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت برای تسهیل در صدور مجوزهای تجاری، تصدیق شد: تحریم علیه ملت ما به معضلی تغییر شده است کدام ممکن است سبدها خانه خرید و فروش نیز در نتیجه اعمال خودتنبیهی شده است.

وی اظهار داشت: تنها تقاضا اجتناب کرده اند وزارت اقتصاد برای عرضه تکل مجوزهای تجاری مشکلی را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اساسی {در این} زمینه در اختیار وزارت ملت است کدام ممکن است ادامه دارد استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری ها را برای ادغام کردن نشده است. شهرداری ها {در این} قلمرو.

مشاور مردمان اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه هایی مربوط به کانون وکلای دادگستری غیر از اینکه جستجو در اجرای قوانین باشند همچنان در جاری ممانعت اجتناب کرده اند شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد ندارند انحصار فعلی را جدا بگذارند.

آصفری اظهار داشت: کودکان ما برای تکل جواز کسب باید کفش آهنی بپوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از دلال برای تکل جواز کسب داشته باشند. {در این} بین عملکرد موسسه مالی ها در صدور پروانه کار چیست؟

وی اظهار داشت: باید {هر ماه} در استانداری ها جلساتی برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اجرای قوانین صدور پروانه بازرگانی خاص شود. پیش بینی ما اینجا است کدام ممکن است همه وزرا در زمینه صدور پروانه کسب پاسخگو باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است این کار انجام نشود، قوانین پابرجاست.