خبرگزاری مهر – فناوری های نوین تأثیر کالاهای زیبایی شناختی بر گروه، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را افزایش می دهدحسین حیاط پشتی شیخی اظهار داشت: ادعا کردن «سال نو دروازه‌ای به سوی مشکل‌های بی‌شماری است کدام ممکن است می‌تواند بهبود را تسریع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن مراقبت تنبل.

وی همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» اظهار داشت: اهتمام مقام معظم مدیریت به این موضوع آرم اجتناب کرده اند اهمیت امتیازات مالی برای ایشان به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند منظر علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دارد.

رئیس وسط پژوهش های شورای اسلامی شهر کاشان همراه خود دقیق اینکه باید با توجه به اقتصاد سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم به نظر می رسید معرفتی به این موضوع صحبت کرد، تصریح کرد: قطعا یکی اجتناب کرده اند مشکل های پیش روی صنایع زیبایی شناختی کشورمان است. این ملت اجتناب کرده اند فرآیند های عادی اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار استفاده می تنبل.

وی استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین را یکی اجتناب کرده اند مهمترین ابزارهای تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد کالاهای زیبایی شناختی به لایه های مختلف گروه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مهم اینجا است کدام ممکن است خوردن کالاهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری از نزدیک خرس تاثیر قرار گیرد.

حیاط پشتی شیخی همراه خود ردیابی به اینکه اقتصاد سنت در ملت ما در ابتدای راه است، افزود: با این حال در تعدادی از سال قبلی حرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} است. پوشش گذاری، ارتقاء فضای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی اجتناب کرده اند تذکر تخصص {انجام شده} است.

وی تاکید کرد: اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات {در این} زمینه می‌توان به حمایت اجتناب کرده اند حقوق مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار مخترعان، ساخت ثروت اجتناب کرده اند طریق فرآیند‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ردیابی کرد. زی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره ردیابی کرد.

vp کمیته زیبایی شناختی شورای اسلامی شهر کاشان خاطرنشان کرد: {در این} بخش مدیریت کامل شهری همراه خود بازرسی سبدها بهبود صنایع زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل های اقتصاد داده ها بنیان در قلمرو ممکن است کارآمد باشد. انداز گام دوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری پاسخگویی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور به کودکان ممکن است وسیله ای برای بهبود قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت باشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم مدیریت کامل شهری همراه خود بسترسازی زمینه های صحیح، تجسم فرامین رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانی بخشیدن به امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت در روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان کودکان زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان این تأمل را تثبیت تنبل. مفهوم های داده ها محور.”