خبرگزاری مهر لبنان: انتخابات پارلمانی لبنان در موعد مقرر برگزار تبدیل می شود | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، منتقل کردن اجتناب کرده اند جانب المنار این جنبش همراه خود ابراز اولویت اجتناب کرده اند وضعیت مالی کنونی لبنان به طور قابل توجهی در آستانه ماه مبارک رمضان، آرزو کرد اقدام انتقادی مقامات برای… تهیه به نیازهای اساسی ساکنان تغییر شد.

{در این} ادعا به برخی سبدها بر اوج راه برگزاری در پایان انتخابات پارلمانی لبنان ردیابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه لبنانی ها درخواست شده است شده به همان اندازه شایعات درمورد به عدم برگزاری هر دو به تعویق افتادن این انتخابات را نادیده گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخابات آتی مشارکت کارآمد داشته باشند.