خبرگزاری مهر | هماهنگی امنیتی چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر سلیمان آمریکا را درگیر کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز قصد داردکرت کمپبلدیپلمات های آمریکایی اجتناب کرده اند بازدید شخصی به جزایر سلیمان خبر دادند.

این بازدید بی سابقه به جزایر سلیمان نماد دهنده حساسیت واشنگتن نسبت به پیمان امنیتی قریب الوقوع است. سقوط این ملت همراه خود اقیانوس آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین هم مرز است.

«دانیل کریتن رساندنمعاون دستیار وزیر امور خارجه در امور شرق آسیا آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه شاید {در این} بازدید هم. کمپبل همراهی می تدریجی.

قبلا، «مناسه مناسه سوگاوری، نخست وزیر جزایر سلیمان، ذکر شد کدام ممکن است همراه خود وجود این قالب، ملت Rize برای امضای توافقنامه امنیتی همراه خود پکن، این ملت اجازه نخواهد داد چین در ناخوشایند شخصی پایگاه ارتش بسازد.

وی در دلیل این انتخاب افزود: مقامات اجتناب کرده اند پیامدهای امنیتی میزبانی خوب پایگاه ارتش آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر بی تدبیر نیست کدام ممکن است اجازه اجرای چنین طرحی را بدهد.

قطعا، اسمیت وی به عمیق توافقنامه امنیتی همراه خود چین ردیابی نکرد.

گمانه زنی ها مبنی بر اینکه پایان دادن این معاهده ممکن است به تحمیل اولین پایگاه ارتش چین در اقیانوس آرام منجر شود، برخی اجتناب کرده اند متحدان قلمرو ای واشنگتن را درگیر کرده است.

همراه خود این جاری، اگر پیمان امنیتی آخرین شود، چین راه را برای قلمرو ای به راحتی خواهد کرد کدام ممکن است برای چندین دهه حیاط استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیوزیلند، ۲ متحد آسیایی آمریکا به شمار می سر خورد.