خبرگزاری مهر: ۱۴۹ مورد جدید بیماری عروق کرونر مرکز در شهر اصفهان ایجاد شد/ ۸ نفر فوت کردند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر مقدمه گفتن دانشکده علوم پزشکی اصفهان، اجتناب کرده اند روز دوشنبه ۸ فروردین به همان اندازه همین الان ۹ فروردین ۷۴۵ فرد مبتلا نامشخص به تاج گذاری برای ادغام کردن ۱۴۹ فرد مبتلا به امکانات درمانی تکیه کن به این دانشکده مراجعه کردند. بیماری عروق کرونر مرکز در اصفهان ایجاد شد کدام ممکن است {در این} مدت ۷۷ نفر در بیمارستان بستری شدند.

در جاری حاضر ۳۴۲ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر تحمل محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان بستری هستند کدام ممکن است ۸۰ نفر اجتناب کرده اند آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند.

علاوه بر این طی ۲۴ ساعت قبلی ۷۳ فرد مبتلا عروق کرونر اجتناب کرده اند امکانات درمانی تحمل محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرهای تحمل محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت قبلی ۸ مورد فوتی ناشی اجتناب کرده اند کرونا برای ادغام کردن ۴ مورد قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مورد نامشخص گزارش شد.

بر مقدمه گفتن این گروه، اجتناب کرده اند ابتدای همه‌گیری کرونا، منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۶ فرد مبتلا ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به عروق کرونر به امکانات درمانی تحمل محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان ارجاع شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹ فرد مبتلا کرونر بودند.

اجتناب کرده اند ابتدای این اپیدمی تاکنون ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۳ فرد مبتلا نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد شده به بیماری عروق کرونر در امکانات درمانی دانشکده علوم پزشکی اصفهان فوت کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ نفر تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۱۹ نفر به بیماری عروق کرونر مبتلا شدند.

۱۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۳ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر اجتناب کرده اند امکانات درمانی تحمل محافظت دانشکده علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدند.