خبرگزاری مهر: meting out 3000 جهیزیه در کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل بعد اجتناب کرده اند ظهر سه شنبه در دیدار همراه خود افراد استان افزود: در راستای ایجاد اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out جهیزیه، اهالی روستا موقعیت بسزایی دارند.

وی همراه خود خاص اینکه سپاه فتح شهرستان در کنار همراه خود بسیج سازندگی کنار هم قرار دادن شرکت ها رسانی به روستاها در زمینه آبرسانی است، ذکر شد: ۸۰۰۰ روستای ملت عمدتا در کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویرا آبرسانی تبدیل می شود. استان های احمد

خرمدل همراه خود خاص اینکه دهیاری های استان نسبت به شوراهای شهر موفقیت های بیشتری کسب کرده اند، ذکر شد: شوراهای شهر معمولاً محیط نشین هستند با این حال دهیاری ها در رشد روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به روستائیان به خوبی انجام می دهند.