خدمه سراسری چه اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تمرینی را در دوحه انواع کرد؟


به آگاه فانئوس،

درست در این لحظه دراگان اسکوچیچ سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمید استلی سرپرست خدمه سراسری فوتبال کشورمان به در کنار سرپرست رسانه، سرپرست مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل حراست فدراسیون فوتبال برای انواع محل ورزش اجتناب کرده اند تعدادی از اردو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه های دوحه بازدید کردند. خدمه سراسری در جام جهانی ۲۰۲۲ اسکان گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه مورد تایید میرشاد مجیدی، رئیس فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن قمرانی فر، دبیرکل فدراسیون قرار گرفت.

ظاهراً ورزشگاه الریان به ورزش خدمه سراسری اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع اقامتگاه الریان دوحه به در کنار منصفانه اقامتگاه تولید دیگری امکان ای برای حضور مدیران الاتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه سراسری در جام جهانی در امتداد طرف خدمه سراسری کشورمان است.

شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است سریع مدیران فدراسیون این اقامتگاه مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تمرینی را در اختیار فیفا قرار خواهند داد به همان اندازه سطوح اجرای قرارداد به نوک برسد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، طبق پروتکل های جام جهانی، خدمه ها حق ندارند منصفانه روز قبل از این اجتناب کرده اند تفریحی در ورزشگاه بی نظیر ورزش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده نیم ساعت در گذشته اجتناب کرده اند مسابقه می توان این موضوع را تجزیه و تحلیل کرد.

انتهای پیام/