خطر نابودی ناشی اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر در اشخاص حقیقی واکسینه شده ۱۱ برابر کمتر است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اهواز، سید محمد علوی رئیس وسط بهداشت خوزستان در این زمان در مخلوط خبرنگاران تصدیق شد: در ۲۴ ساعت قبلی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۱ نفر به امکانات بهداشتی درمانی، کلینیک های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های استان خوزستان مراجعه کردند. به سختی خاص بود.

وی افزود: بر ایده معاینات {انجام شده} ۵۵ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر ایجاد شدند کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۵۴ فرد مبتلا کاهش یافته است است.

رئیس وسط بهداشت خوزستان ذکر شد: {در این} مدت ۵ فرد مبتلا به بیمارستان های خوزستان منتقل شدند کدام ممکن است انواع اسبابک ها جدید درمانی نسبت {به روز} قبلی ۶ مورد کاهش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۴۱ فرد مبتلا در بیمارستان های خوزستان بستری هستند.

وی یکپارچه داد: در ۲۴ ساعت قبلی ۴ نفر اجتناب کرده اند در سرتاسر استان بر تأثیر بیماری عروق کرونر جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند در حالی کدام ممکن است روز گذشته نخوابیدیم.

سید محمد علوی ذکر شد: انواع قربانیان به کرونا در استان خوزستان اجتناب کرده اند ابتدای شیوع این بیماری به حدود ۶۰۳ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی ها نیز ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ نفر است.

وی ذکر شد: انواع افزایش یافتگان {در این} مدت به ۵۸۷ هزار نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص افزایش در استان خوزستان ۹۷.۵ نسبت {بوده است}.

علوی اذعان داشت کدام ممکن است اکثر فوتی‌های کرونا در روزهای فعلی مبتلا به ۱ بیماری زمینه‌ای هر دو مسن بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر آنها به طور مناسب واکسینه نشده‌اند.

وی ذکر شد: {افرادی که} به طور مناسب واکسینه شدند ۱۰ به همان اندازه ۱۱ برابر کمتر اجتناب کرده اند {افرادی که} واکسینه نشده اند کشف نشده خطر نابودی قرار دارند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید