دادستان: مشارکت شهرداری آبادان با عبدالباقی/ شهرداری مقصر حادثه متروپل است
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام فنی ساختمان، شهرداری و احتمالاً استانداری و فرمانداری و بخش هایی از سازمان آتش نشانی و بحران است. سازمان مدیریت در قانون مربوط به این سازمان مشخص است که باید وارد ساختمان های ناایمن شوند.