دانش با توجه به ارائه دهندگان نمایندگی مسکن در کهگلویا


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کهگلویا، حجت الاسلام فحدانی فر همین الان در دیدار همراه خود رئیس گروه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی این شهرستان تصدیق شد: همراه خود وجود ارائه دهندگان در عمق نمایندگی مسکن مهر، متنوع اجتناب کرده اند افراد متوجه این قابلیت ها نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن بهره نمی برند. “

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه در دهشت افزود: ارائه دهندگان مورد امید نمایندگی مسکن مهر باید به افراد گزارش شود.

وی همراه خود ردیابی به رسالت نمایندگی مسکن در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی مسکن کشاورزی اظهار داشت: افراد اجتناب کرده اند تسهیلات کم بهره این نمایندگی استفاده کنند.

امام جمعه به دهدشت اظهار داشت: در واقع سختگیری موسسه مالی ها اجازه نمی دهد رهن خواهان بتوانند اجتناب کرده اند ارائه دهندگان سامانه استفاده کنند.

رئیس نمایندگی سهامی مسکن کهگیلویه {در این} مونتاژ بخشی اجتناب کرده اند انجام این نهاد را ادای احترام به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در بخش مسکن کشاورزی ۵۲۶ سهم وجود داشت کدام ممکن است همه آنها پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص کشف شد.

وی اظهار داشت: در بخش مسکن شهری ۳۲ واحد به سمغان، ۱۸ واحد در روستای تولیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ واحد تولید دیگری به موسسه آترا بوتراپ واگذار شد.

آرام افزود: سال قبلی ساختار هادی برای ۴۶ روستا اجرا شد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند تملک ۳۵ هکتار پایین برای آوارگان کشاورزی خبر داد.

بالا پیام / ۸۲۰۱۶
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید