درختان بلوط در مرز “اکوتن”


“اکوتن” هر مرز یا منطقه جغرافیایی با ویژگی های خاص است که بین دو یا چند زیست یا اکوسیستم قرار دارد. درختان بلوط در این مرز بین جنگل و مرتع قرار دارند و سال ها در این زیستگاه رشد می کنند.

غلامرضا شمس ناتری

۱۰:۱۹

۱۴۰۱-۵-۱۸
۰http://fna.ir/1qmdgt