در بررسی به همان اندازه کنکور چه راهکارهایی باید رعایت شود – مهر نیوز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانپنکه مقدم فر در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تعدادی از ماه بلند مدت این سیستم روزانه داشته باشید، بیشتر است تعدادی از هفته تمیز داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امتحانات کدام ممکن است ضرر دارید .

وی همراه خود خاص اینکه ممکن است خوب هدف آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل برای کنکور دارید، افزود: نیازها ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتگی تصمیم گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است نیازها پایبند باشید.

مقدم فر به نیازها مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه داوطلبان کنکور ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این سیستم ای اجتناب کرده اند روزهای هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات همراه خود عنوان «این سیستم ورزش هفتگی» کدام ممکن است در آن بررسی روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره بررسی در آن پرونده شده است، بدست آمده کنید.

وی یکپارچه داد: در سفر آخر هفته کارهای {انجام شده} را {به دقت} بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود ضرر، ضرر را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر کنید.

این محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناس تاکید کرد: – در این سیستم هفتگی زمان کوتاهی را برای گوش دادن به موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیپ های انگیزشی اختصاص دهید. گذراندن زمان بیش از حد در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در وب های اجتماعی باعث اتلاف وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواس پرتی تبدیل می شود، به هدف عظیم شخصی در نظر گرفته شده کنید به همان اندازه انگیزه شخصی را برای بررسی افزایش دهید.

وی افزود: به قابلیت های شخصی اعتقاد کنید، اعتقاد به نفس شخصی را محافظت کنید، اجتناب کرده اند خطاها شخصی نترسید، هر آزمون خطا راه رفع مناسب را ارائه می دهیم آرم می دهد، پس همراه خود این مورد توجه قرار گرفت بر استرس شخصی غلبه کنید.

مقدم فر در نهایت اظهار داشت: نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهایی کدام ممکن است نوشتم را جلوی چشمان شخصی بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنکور {هر روز} به آنها مورد توجه قرار گرفت کنید.